Hưng Thịnh

CÔNG NGHỆ SỐ

Thừa Thiên Huế triển khai chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Mục tiêu của hoạt động chuyển đổi số là hình thành và hoàn thiện hệ sinh thái số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thúc đẩy đạt mục tiêu xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Dữ liệu được thu thập hoàn thiện và chia sẻ toàn diện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.