Hưng Thịnh

CÔNG NGHỆ SỐ

Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành lấy ý kiến về nội dung ghi nhãn hàng hoá điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung ghi nhãn bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử và tiến hành lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hoá.